1000 Euro ödeyerek Dövizli askerlikten yararlanma Resmi Gazete’de yayınlandı

Aralık ayı sonunda meclise gönderilen Torba Yasa Tasarısı’nın ilk maddesinde yer alan Dövizle Askerlik Yasası’nda yapılan değişiklik TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Yurtdışında 3 yıl çalışıp, 38 yaşına kadar başvuran Türk vatandaşları 1.000 euro ödeyip bedelli askerlik hizmetinden yararlanacaktı. Ve komisyonda kabul edilen bu tasarı geçtiğimiz günlerde resmi gazete’de yayınlandı.

bedelli-askerlik-640x3601

27 Ocak 2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 1111 sayılı askerlik kanununda yapılan değişiklikle;

– Dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerce ödenecek döviz miktarı, 6.000 Avro’dan 1.000 Avro’ya indirilmiş,

– Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarihin 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi ile sınırlandırılmıştır,

– Bedelin taksitle ödenmesi uygulamasına son verilerek ödemenin başvuru sırasında peşin olarak yapılması şartı getirilmiştir.

Kanuna ilave edilen Geçici 53’üncü madde ile;
– Kanun’un yayım tarihinden önce yürürlükte bulunan Kanunun Ek-1’nci maddesi kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplam 1.000 Avro veya daha fazla konvertibl yabancı ülke parası karşılığı kadar ödemede bulunmuş yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları sağlanmıştır,

– 38 Yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde döviz ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, Ek-1’nci maddede yazılı yararlanma şartlarını taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar bağlı bulunduğu konsolosluğa başvurmak suretiyle belgelendirmeleri ve başvurularının kabulünü müteakip 1.000 Avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını, başvuruları sonrasında peşin ödemeleri kaydıyla yasanın sağladığı haklardan yararlanmalarına imkan tanınmış,

-Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara 1.000 Avro’nun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

YARARLANMA ŞARTLARI
a) Yabancı ülkelerde, oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak,

b) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olmak,

c) Durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte konsolosluklara başvurarak hak sahibi olduklarının tespitini müteakip 1.000 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasını en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek.

YARARLANAMAYACAK YÜKÜMLÜLER
Başvurdukları tarih itibarıyla;
-Yabancı bir ülkede yasal olarak ikamet edebilme ve çalışabilmelerini sağlayan izinleri sona ermiş olanlar ile bu izinlere hiç sahip olmayanlar,

-Maaş, ücret veya yollukları yurt içinden ödenen bir işte çalıştıkları tespit edilenler,

-Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görevlisi sıfatıyla yurt dışında bulunduğu tespit edilenler,

-Meslek veya sanatlarını yurt içinde icra ettikleri tespit edilenler,

-Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmış olanlar,

-38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihinden sonra başvuran yükümlüler.

Dövizle Askerlik Kanunundan yararlanmak üzere Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine başvuracak vatandaşlarımızın aşağıda belirtilen belgeler ile şahsen müracaatları gerekmektedir.

Bahsi geçen 1095 günlük süreyi kapsayacak şekilde sunulması gereken belgeler;

– Kullanılmakta olunan pasaport/pasaportları ve işlem görmüş bütün sayfalarının 2 adet fotokopisi,

– T.C. Nüfus Cüzdanı ve 2 adet fotokopisi,

– Polonya makamlarından alınmış çalışma izinleri ve 2 adet fotokopisi, çalışma izni olmayan vatandaşların çalışma iznine ihtiyaçlarının olmamasını gerektiren belgeleri (Polonya vatandaşı ile evli olmak, Polonya vatandaşı olmak, Polonya’da süresiz oturum sahibi olmak, Polonya’da lisans üstü eğitim görmek ya da mezun olmak vs.),

– Çalışmakta olduğu şirket ile yaptığı iş sözleşmeleri ve 2 adet fotokopisi

– Oturum kartları (ya da oturum kartları kararları) ve 2 adet fotokopisi, yoksa gerektirmeyen belgesi (Vize vs.)

– Polonya sigorta kurumu olan ZUS’tan vatandaşımız adına sigorta primlerinin ödendiğine dair belge,

– 15 PLN posta bedeli ücreti.

Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Yavuz Han

About Yavuz Han

Temmuz 2012'de Polonyadan ailesine katılan Yavuz Han, Polonyadan.com'da inceleme ve analizler yazıyor. Platformumuzun editorlerinden olan Yavuz, Polonya'da e-ticaret, girişimler, yaşam ve birçok konuda yazılarına devam ediyor.

View all posts by Yavuz Han →

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir